Site Haritası   Webmail   RSS  
 
  Genel Bilgilendirme
» Bilgi Edinme Kanunu
» Faydalı Bilgiler
» İş Kanunu

  Takvim

  İstatistik

Faydalı Bilgiler

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir.

Tanımlar

Şahsi eşya:Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı gözönüne alınarak ticari amaç için ithal edilmediğinin anlaşılması halinde ithaline izin verilen eşya,

Motorlu özel araçlar:Esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile Karayolları Trafik Kanununda belirtilen diğer özel taşıt araçları,

Motorsuz özel araçlar:En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet

Kanuni ikametgah:Kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin her bir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yer,

İkametgah nakli:Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek
amacıyla kesin olarak gelmesi,

Bedelsiz ithalat hakkından kimler yararlanabilir?

- Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye’ye nakledenler,

- Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz). İkametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler.

- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakledenler kişiler:Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye’ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir.

- Veraset yoluyla ithalat:Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen motorlu veya
motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır.

- Muafen araç ithaline ilişkin diğer bilgiler:Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. İthal işlemi tamamlanan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları için gümrük idaresince düzenlenecek trafik şahadetnamesine “Bu aracın para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri ve satışı yasaktır” şeklinde şerh konularak ilgili trafik idaresine gönderilir. Yapım türü
ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü vasıtanın yukarıdakiler kapsamında muafen ithali mümkün değildir. Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır. Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara
bağlı olduğundan, otomobil ithal başvurusu hak sahibi tarafından bizzat yapılır ve eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez.

- Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli:
Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzeme gümrük vergilerinden muaftır. Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir.

Teşebbüs, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bu tür bağımsız işleyen bir kurumun bir bölümünü kapsar.

Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, teşebbüsün faaliyetini devam ettirmesi için gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri anlamına gelir. Tarımsal bir teşebbüsün söz konusu olması halinde, canlı hayvanlar söz konusu mal ve malzeme kapsamına dahil edilir.

Muafiyet, mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye gümrük bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az 12 ay süre ile teşebbüsçe fiilen kullanılmakta olan, nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak, söz konusu teşebbüsün niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan eşya ve malzeme ile sınırlıdır.

Muafiyet hakkı sadece, Türkiye gümrük bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren müteşebbislere tanınır. Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan bir müteşebbisle herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik teşebbüsler için muafiyet uygulanmaz. Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az 3 yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır. Üretim veya hizmet endüstrisi makinası olmayan, taşınabilir laboratuar veya dış
yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları, insanların tüketimine mahsus erzak veya hayvan yemleri, ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar, satıcıların mülkiyetinde bulunan küçük veya büyükbaş hayvanlar muafiyet kapsamı dışındadır. Bu madde hükümlerine göre motorlu nakil vasıtalarının ithali mümkün değildir.

Bedelsiz ithalatta yetkili gümrük idareleri:Bedelsiz ithalatta yetkili gümrük idareleri; Ankara Bedelsiz ve Naklihane Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü’dür.

Evlilik nedeniyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakledenler ile çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlar bedelsiz ithalat hakkından yararlanamazlar. Çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlarımıza bu hakkın verilmesi yurt dışındaki ikametlerini terk ederek yurda kesin dönüş yapmalarına bağlı bulunduğundan ve bu konumdaki kişiler için ikametgah nakli (kesin dönüş) söz konusu olmadığından yürürlükteki mevzuat açısından çifte vatandaş statüsünü haiz vatandaşlarımızın bedelsiz otomobil ithalatı hakkından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Müracaat süreleri:Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşları (a’da belirtilenler); ikametlerini naklettikleri son giriş tarihinden; kamu görevlileri (b’de belirtilenler), görev sürelerinin
bitiminden sonraki giriş tarihinden; Türk vatandaşlığına geçenler (c’de belirtilenler), vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde; Miras yoluyla ithalatta veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde ithal konusu malların teslim edildiği gümrük idaresine bizzat başvurması gerekmektedir. Veraset ilamı ve mülkiyet belgesi yanında mirasçılardan ayrıca, murise ait pasaport veya resmi mercilerce verilecek kimliği belirleyen belge, mirasçılara ait nüfus hüviyet cüzdanı örnekleri istenecektir. Yabancı mahkemelerce verilen veraset ilamlarına istinaden yapılacak ithal taleplerinde, müracaat süresinin başlangıç tarihi yabancı mahkeme kararlarının tenfiz tarihidir.

Bedelsiz ithalat izninin tanınacağı şahıslar ve süreleri:Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaların bedelsiz ithalat izinleri koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile ünitesine karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan bir aile ünitesine ikametgahın naklinde ve bu taşıtların fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılda bir verilir.

Müracaatta aranacak belgeler:

Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir.),

Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler (göçte pasaport ibrazı zorunlu değildir.),

İrsaliye veya taşıt giriş formu,

Teslim-Tesellüm Belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz.),

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde),

İkamet ettikleri ülkede; işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut
ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta pirimi kesintilerini
durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişiklerinin kesildiğini gösterir belgeyi Konsolosluklarımıza ibraz etmeleri üzerine ikametgahın nakledildiğine dair Konsolosluklarımızca düzenlenecek belge (işyeri nakli dahil),

Taşıt araçları için (motosikletler dahil) hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri,

İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair tasdikli beyanname taahhütname,

Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,

Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilave olarak Türk
vatandaşlığına geçişi gösterir belgeler,

Kamu görevlilerince yapılacak ithalatta görev belgesi.

Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine naklinin şartları ve aranacak belgeler:

Muafiyet, mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, teşebbüsün nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya ve malzeme için uygulanır. Bunun için işyeri faaliyetleri durdurulmadan veya faaliyetlerin durdurulmasından sonra en fazla 3 ay içinde eşya ve makinaların Türkiye’ye sevk edilmesinden önce aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekir.

- İşyeri açılış izin belgesi,

- Mahalli esnaf, sanatkar, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,

- İthali istenilen makina ve sair eşyanın faturaları ve varsa işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler,

- İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler,

- İthali istenilen malların, marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste,

- Yukarıda a, b, c ve d bentlerinde sayılan belgelerin tasdikli tercümeleri.

- Ayrıca, Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gerekli görülen hallerde ilave belgeler isteyebilir.

Kesin dönüş yapan tıp doktorları, diş hekimleri ve veterinerlerin meslekleri ile ilgili tıbbi cihazların ithaline ilişkin olarak yurda dönmeden önce yapacakları talepleri duruma göre, Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığının uygun görüşleri alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilecek olan otomobiller için mali yükümlülükler ve oranları:Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:


Yaş Oran Yaş Oran

0- %100 5- %41.76

1- %80 6- %35.49

2- %68 7- %30.17

3- %57.8 8- %25.64

4- %49.13 9- %21.79

10- %20

Navlun ve Sigorta :

Otomobilin Ağırlığı
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Otolar İçin
ABD ve Uzakdoğu Ülkelerinden Doğrudan Gelen Otolar İçin
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Uzakdoğu Ülkeleri Menşeli Otolar İçin

1200 kg’a kadar
150 EURO
650$
300$ + 150 EURO

1201-1600kg’a kadar
200 EURO
700$
400$ + 200 EURO

1600 kg’dan fazla
230 EURO
800$
500$ + 230 EURO
Gümrükte ödenecek vergiler ve oranları:


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ:

ARACIN CIF DEĞERİ ÜZERİNDEN

Silindir Hacmi 1600 cc’yi geçmeyenler için % 27

“ “ 1600 cc’yi geçen fakat 2000 cc’yi geçmeyenler için % 46

“ “ 2000 cc’yi geçenler için % 50

oranlarında tahsil edilir.

KATMA DEĞER VERGİSİ :

CIF Değeri ve Özel Tüketim Vergisi Toplamının % 18’i oranında KDV tahsil edilir.

Örnek:

CIF bedeli 10.000 EURO olan ve motor hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen bir araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

CIF Bedeli =10.000 EURO

Motor hacmi =1600cc üzeri (1800 cc)

Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı

= 10.0000 x % 46 = 4.600 EURO=ÖTV

Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı

=(10.000 + 4.600) x % 18

= 14.600 x % 18 = 2.628 EURO=KDV

GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV+KDV

=4.600+2.628=7.228 EURO 
 

Gelir Vergisinde en çok merak edilen sorular ve yanıtları

          Gelirler Genel Müdürlüğü, kendisine Gelir Vergisi’yle ilgili olarak en çok sorulan soruların yanıtlarını şöyle veriyor.

*Kanuni ve İş merkezi yurt dışıında olan uluslararası bir firmadan elde eldilen ücretin vergilendirilmesi nasıl olur?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 numaralı bendinde, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.


Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumların bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere istisnanın uygulanabilmesi için ;

1- Türkiye’de hizmet arzeden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması, bu kurumun da Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,

2- Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması,

3- Dar mükellef kurumun Türkiye’deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurt dışı kazançlarından karşılanması,

4- Ücretin döviz olarak ödenmesi,

5- Ödenen ücretin, dar mükellef kurumun Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi,

Şartlarının bir arada mevcut olması gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre, adı geçenin çalışacağını belirttiği merkezi yurt dışında bulunan şirketin Türkiye’deki şirketi aracılığı ile faaliyet yapması ve bu faaliyet nedeniyle kazanç elde etmesi ve Türkiye’deki personeline bu faaliyetinin sonucu olarak ücret ödemesinde bulunması halinde , söz konusu ücretlerin Gelir Vergisi Kanununun 23/14 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün olmayacak ve ilgiliye yurt dışından doğrudan doğruya ödenen ücretlerin söz konusu kişilerce, Gelir Vergisi Kanununun 95/1 inci maddesi uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilerek vergilendirilmesi gerekecektir.

Ancak, adı geçen şirketin Türkiye’de bulunan şirketi aracılığı ile yürüttüğü faaliyet nedeniyle kazanç elde etmemesi ve Türkiye’de bulunan personeline yurt dışından döviz olarak ücret ödemesinde bulunması halinde, bu ücretlerin Gelir Vergisi Kanununun 23/14 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün olabilecektir.


*Telif hakkı sözleşmelerine konu olan çalışmalardan elde edilen hasılatın Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi hükümleri yönünden durumu nedir?  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisi’nden müstesnadır.
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur; hükmü yer almıştır.

Buna göre, telif hakkı sözleşmesine konu olan çalışmaların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun kişi tarafından tevsik ve ispat edilmesi şartı ile söz konusu çalışmalardan elde edilecek hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, yukarıda belirtilen koşulları taşımayan, söz konusu serbest meslek erbablarına yapılacak ödemelerden ise, anılan Kanunun 94/2-a maddesi gereğince %15 (20.08.1999)tarih ve 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.09.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen koşulları taşımayan, söz konusu serbest meslek erbablarına yapılacak ödemelerden ise, anılan Kanunun 94/2-b maddesi gereğince %20 (27/11/1999 tarih ve 99/13646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/12/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Ticari ,sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 19 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, telif hakkına konu olan hususlarda devamlılık arzedecek şekilde faaliyette bulunulmaması ve bu işin mutad meslek haline getirilmemesi, başka bir ifade ile aynı yılda veya birbirini takip eden yıllarda birden fazla eser meydana getirilmemesi şartıyla, yapılan faaliyet arızi serbest meslek faaliyeti kapsamına gireceğinden , söz konusu çalışmaların satışları katma değer vergisinin konusuna girmeyecektir. Fakat bu faaliyet devamlılık arzedecek şekilde yapılırsa, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekecektir. Ancak, teslimlerin tamamının Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlara yapılması halinde, başka bir nedenle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyeti de bulunmuyorsa, teslimden doğan katma değer vergisi 94 üncü maddede sayılanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu durumda, işlemden önce ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurulması şartıyla , katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesine ve beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

*Çalışanlara ödenen öğrenim, evlenme ve doğum yardımları ile çocuk zamları, gelir vergisine tabi midir?

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. Maddesinde , ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek , tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı) , tahsisat , zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez; hükmü yer almıştır.

Öte yandan , anılan kanunun 25/4 üncü maddesinde, Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının (Bu zamlar Devletçe verilen miktarı aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur .); gelir vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarı aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, aile yardımları ve çocuk zamlarının ne şekilde vergiye tabi tutulacağı 9.3.1985 tarih ve 18689 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 145 seri sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 25/5 inci maddesinde Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır.) gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre, doğum ve evlenme yardımlarının , ilgililerin iki aylık ücreti kadar olan bölümünün gelir vergisinden istisna edilmesi , iki aylık ücret tutarını aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

İşverenlerce, eğitim yardımı adı altında hizmet erbabına yapılan ödemelerin ise, ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

*Bilgisayar yazılımlarından elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesindeki istisnadan yararlanabilmesi hangi şartlara bağlıdır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisi’nden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının , bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur; hükmü yer almaktadır.

Buna göre bir bilgisayar programcısının yapmış olduğu bilgisayar yazılımı çalışmalarının , 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun kişi tarafından tevsik ve ispat edilmesi şartı ile söz konusu çalışmalardan elde edilecek hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

*Esnaf Muaflığından faydalanabilmek için alım satım ve hasılat hadleri önemli midir?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında muaflıktan yararlanabilmek için 48 inci maddede yer alan alış, satış ve hasılat hadlerine ilişkin sınırlamalar kaldırılmıştır

*Hangi malların satışını yapanlar esnaf muaflığından faydalanamayacaklardır?

Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit işyerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o işyerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar, esnaf muaflığından faydalanamazlar.

*Esnaf Muaflığından yararlanabilmek için "Esnaf Muaflığı Belgesi" alınması zorunlu mudur?

Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesine eklenen fıkralarla, esnaf muaflığından yararlananların faaliyetlerinin kontrol altına alınması amacına yönelik olarak yapılan düzenleme ile Esnaf Muaflığı Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Esnaf muaflığı belgesi, faaliyette bulunulan yerdeki belediyeden alınabilecektir. Esnaf muaflığı belgesi almak için ilgili esnaf odasına kayıt olmak ve bu durumun esnaf muaflığı belgesi almak için yapılacak başvuruda tevsik edilmesi gerekmektedir.

Maddede yapılan diğer bir düzenlemeye göre, vergiden muaf esnafın esnaf muaflığı belgesini ve alış ve giderlerine ilişkin belgeleri yanlarında bulundurup bulundurmadıkları, yoklamaya yetkili olanlar ve belediye zabıtaları tarafından kontrol edilecektir. Vergiden muaf esnafın bir takvim yılı içinde bir defa mal alış ve giderlerine ilişkin belgeleri, yanında bulundurmadığının veya bulundurduğu belgelerin satışını yaptığı mal ve hizmetle ilişkisi olmadığının tespit edilmesi halinde, esnaf muaflığı belgesi iptal edilecektir.


*İsteğe bağlı sigorta primleri özel gider indiriminde dikkate alınır mı?

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde, Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çoçuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ( Sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması şartıyla ), ücretin safi tutarının tespitinde, gayrisafi ücretten indirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, adı geçenin eşi adına ödemiş olduğu isteğe bağlı sigorta primlerinin ücretin safi tutarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmesi için, ödemenin Kanunda belirtilen şahıs sigortalarına yapılması, ödemenin yapıldığı kurumun da kanuni ve iş merkezi Türkiye’ de bulunan sigorta şirketi niteliğinde olması gerekmektedir.

Diğer yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan özel gider indirimi ile ilgili olarak, 18/05/1994 tarih ve 21938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 176 ve 08/12/1994 tarih ve 22135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 178 ve 30/03/1995 tarih ve 22243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 182 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamalara göre, adı geçenin eşi adına yatırmış olduğu isteğe bağlı sigorta primlerinin özel gider indirimi uygulamasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır

Yurtdışından Türkiye’ye Eşya Götürülmesi

Gümrük Kanunu, yurt dışında bulunan bazı vatandaşlarımıza naklihane yoluyla ev eşyalarını gümrük vergisi ödemeden Türkiye’ye ithal hakkı tanımıştır.

Buna göre;

Yabancı memleketlere yerleşip en az iki yıl süreyle ikametten sonra yurda dönen Türk vatandaşları,
Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atandıktan sonra bu görevlerinden dönen kamu görevlileri, naklihane hakkından yararlanırlar.
Naklihane hakkı aile ünitesine tanınmıştır. Karı, koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile sayılır ve bir naklihane hakları vardır. Ailesi ile birlikte oturan çocuklar 18 yaşını tamamladıktan sonra, iki yıl yurt dışında oturmuşlarsa naklihane hakları doğar.

Ev eşyalarının gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için eşya,

a) Ev eşyası olmalıdır,

b) Kullanılmış olmalıdır,

c) İthal edene ait olmalıdır,

d) Naklihane suretiyle getirilmelidir.

Evde kullanılan oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ev eşyası kabul edilir. Kişisel bilgisayar ve aksesuarları ile çanak çapları 120 cm kadar olan uydu (çanak) antenler de ev eşyası kabul edilmektedir.

Naklihane eşyası, eşya sahibi ile beraber veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmiş olmalıdır. Kullanılmış ev eşyası ithali için eşyanın bir listesinin yapılması ve gümrüğe bizzat başvurulması gerekir.
Naklihane eşyası, bir partide getirilebileceği gibi muhtelif partiler halinde de getirilebilir. Ancak ikinci parti eşyanın, eşya sahibinin Türkiye’ye giriş tarihinden 6 ay içinde gümrüğe getirilmiş olması ve daha önceki partide ithal edilen eşyalardan olmaması gerekir. Aynı cins eşyanın ikinci defa muafen ithaline izin verilmez.
Yurt dışında en az iki yıl ikamet edenler ikametin nakledildiğine ilişkin mahalli Konsolosluklarımızdan alacakları "İkamet Nakil Belgesi"ni; milli veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlileri ise atama kararı ile görevin sona erdiğini gösteren belgeyi, Gümrük İdarelerine ibraz ederler.
Not : Naklihane yoluyla ev eşyalarının ithalinde gümrük vergisi alınmamaktadır.

Ancak radyo ve TV yayını alan cihazlardan Bandrol ücreti alınır. Bandrol ücreti, eşyaların vergili veya vergisiz ithaline bakılmaksızın listede belirtilen cihazlardan alınmaktadır. Hangi cihazlardan ne miktarlarda bandrol ücreti alınacağı son bölümde belirtilmiştir.

 Evlilik Nedeni İle İthal Edilen Eşya


Türkiye’de oturan bir Türk ile evlenen kiþinin ev eþyalarý, gümrük vergisinden muaf olarak Türkiye’ye ithal edilebilir. Ancak bu kiþilerin ikametlerini evlilik nedeniyle Türkiye’ye nakletmeden önce, en az 12 ay yurt dýþýnda bulunmalarý gereklidir.

Gümrük vergisi muafiyeti;

a) Ýkametgahý Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek gelmiþ olan veya,

b) Evlenmek üzere yabancý ülkedeki asli ikametgahýný terk ile Türkiye’ye gelmiþ ve burada evlenmiþ olan,

c) Herhangi bir sebeple Türkiye’ye gelip, en çok bir yýl içinde ikametgahý Türkiye’de olan bir Türk ile evlenen kiþilere tanýnýr.

- Evlenen bu kiþilere, ikametgahý yabancý ülkede olanlar tarafýndan gönderilen hediyeler de gümrük vergisinden muaf bulunmaktadýr. Evlilik nedeniyle gönderilecek bu hediyelerin ticari miktar ve mahiyette olmamasý ve her bir hediyenin kýymetinin 300 Euro’yu toplam hediye kýymetinin ise 3.000 Euro’yu aþmamasý gerekir.

- Ýthal edilen eþyalarýn yeni veya kullanýlmýþ olmasýna bakýlmaz. Eþyalar tek seferde getirilebileceði gibi, muhtelif partiler halinde de getirilebilir. Ancak ev eþyalarýnýn, ilgilinin beraberinde veya evlenme aktinden en erken 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmesi gerekir.

Gümrük idareleri, muafiyetten faydalanmak isteyen kiþiden evlenme aktini gösterir belgeyi isterler. Eþyalarýn, evlilik aktinden önce getirilmesi halinde ise, eþyanýn gümrük vergilerini karþýlayacak miktarda teminat aranýr.

Gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen eþya, ithal tarihinden itibaren 12 ay geçmedikçe kiralanamaz, devredilemez ve satýlamaz.

Yabancı Ülkelerde Vefat Edenlere Ait Eşyanın İthali
Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü nedeniyle Türkiye’de ikamet edenlere veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk vatandaşlarına miras yoluyla intikal eden intikal eden kişisel eşya, ev eşyası ve kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmamaktadır.

Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınmaktadır. Ancak, bu süre mücbir sebebin tevsiki koşuluna bağlı olarak gümrük idaresince uzatılabilmektedir.

Diğer yandan, alkol ürünleri, tütün ve tütün mamülleri, motorlu ticari araçlar, ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar, hammadde stokları ve mamul veya yarı mamül ürünler ve normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri gümrük vergileri muafiyetinden yararlandırılmamaktadırlar

Sevk Belgesi: Konşimento (Bill of Lading)

Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malın taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir.

Konşimento’da bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

2) Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret ünvanı

3) Taşınan malın cinsi, ölçüsü (sayı, uzunluk vs.) markası, ve diğer özelliklerine ait bilgiler

4) Tanzim tarihi ve yeri

5) Kaç nüsha olarak düzenlendiği

Zorunlu olmasa da konşimento’da bulunması önemli olabilecek unsurlar ise şunlardır;

6) Kaptanın adı

7) Yükletenin adı

8) Gönderilenin adı

9) Geminin adı ve uyruğu

10) Yükleme limanı

11) Boşaltma limanı

12) Navlun

13) Diğer kayıtlar

Konşimento genelde deniz taşımacılığında kullanılmaktadır. Hava taşımacılığında ise aynı anlamda ve benzer bilgileri içeren konşimentolar kullanılmaktadır. Kara taşımacılığında ise "Yük Senedi" kullanılmaktadır.

Sigorta Belgesi

CIF veya CI teslim şekline göre yapılan ihracatta sözkonusu olmaktadır. İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır.

Dış ticarette, söz konusu olan ticari mal rizikolara karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.

Ticari Faturalar

Fatura, satılan bir malın niteliği, ölçüsü ile birim satış fiyatını ve toplam bedeli gösteren bir belge olmaktadır. Satıcı tarafından düzenlenmekte ve alıcıya verilmektedir.

- Proforma Fatura

Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatının, özelliklerinin ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacını güden bir teklifname niteliğindeki fatura olmaktadır.

- Orjinal Fatura

* Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen bir faturadır.

* Orjinal fatura satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğuna dair kesin karine oluşturan bir belge olmaktadır.

* İthalat veya ihracatta, gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin hesaplanması için orjinal fatura gerekmektedir.

* Orjinal fatura ihracatçı tarafından banka aracılığı ile ithalatçıya gönderilmektedir.

- Navlun Faturası

CF veya CIF satışta, navlun satıcı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil olarak veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu faturaya Navlun Faturası denmektedir.

Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, konişmento ve diğer sevk belgesi üzerinde "Navlunu ödenmiştir" kaydının bulunması gerekmektedir.

Diğer Belgeler

Yukarıda belirtilen belgelerden başka ülke mevzuatına, malın özelliğine ve satış sözleşmesine göre başka belgeler de zorunlu olabilmektedir. Bunlar;

- Menşe Şehadetnamesi

İhracatçının bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini, yani imal edildiği veya üretildiği ülkeyi gösteren belgedir. (Bu belge Harçlar Kanunu’na ekli 8 sayılı tarifeye göre harca tabidir.)

Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminin sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta özel bir menşe şehadetnamesi (Form-A) düzenlenmesi gerekmektedir.

- Çeki Listesi

Çeki Listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval, vs. ağırlığı içermektedir. Gümrük idarelince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.

- ATR  Dolaşım Belgeleri

Avrupa Topluluğu ülkelerine yapılan ihracatta düzenlenen belgelerdir. İhracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından düzenlenmektedir ve ithalatçıya gümrük indiriminden yararlanma hakkını vermektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir.

Bu belgeler ihracatçının bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilmektedir.

-EUR.1. Dolaşım Sertifikası

Türkiye ile EFTA Ülkeleri arasında mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşması gereği,

EUR.1. Belgeleri, EFTA Üyesi Ülkelere (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) yapılan ihracatta aranan belgedir.

Bu belge, TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı ihracatçının üyesi olduğu Oda’larca tasdiklenmektedir.

Bu belgenin temininde başvuru ve onay mercii ihracatçının bğlı bulunduğu Oda’dır. Önce EUR.1. formu temin edilerek doldurulur ve buna dilekçe, gerçek fatura (Maliye Bakanlığı’ndan onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ticari fatura) ve talepname eklenerek Oda’ya müracaat edilir.

- Sağlık Sertifikası

İhraç konusu malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı yada Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır.

- Analiz Raporu

Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddelerde gerekli olabilmektedir. Genelde üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanmaktadır.

- Koli Müfredat listesi

Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye dökülmektedir. Gümrüklerce ve hasar halinde sigorta şirketlerince talep edilmektedir.

MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN BELGELER

(İHRACATÇI BİRLİKLERİ, TİCARET ve SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI)

A) A-TR I

B) A-TR3

C) MENŞE ŞEHADETNAMESİ

D) GSP’YE GÖRE MENŞE ŞEHADETNAMESİ (Form A)

E) EUR.1 BELGESİ

Eğer kotaya tabi olan mallar İhracatçı Birliklerinin çalışma kapsamındaki mallar ise sözkonusu Birlikler, diğer durumda ise Odalar yetkili onay mercii durumundadırlar.


ATR.1 DOLAŞIM BELGESİ VERİLEN ÜLKELER

ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FİNLANDİYA
FRANSA
HOLLANDA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
LÜKSEMBURG
MONAKO
PORTEKİZ
YUNANİSTAN

EUR.1 VERİLEN EFTA ÜLKELERİ
İSVİÇRE
İZLANDA
LIECHTENSTEIN
NORVEÇ

ÖZEL MENŞE (FORMA) VERİLEN ÜLKELER
KANADA
ÇEK CUMHURİYETİ
AVUSTRALYA
YENİ ZELANDA
JAPONYA
RUSYA FEDERASYONU
BDT

İSRAİL’LE İLGİLİ BOYKOT TASDİKİ İSTEYEN ÜLKELER
BAE
DUBAI
IRAK
KATAR
KUVEYT
LİBYA
SUDAN
SUUDİ ARABİSTAN
YEMEN

DİĞER

- ROMANYA , GAT MENŞE İSTİYOR. (ITO ONAYLI)

- PAKİSTAN VE HİNDİSTAN , EKO MENŞE İSTİYOR. (ITO ONAYLI)

- MEKSİKA , FİRMANIN HAZIRLADIĞI ÖZEL MENŞE İSTİYOR. (ITO ONAYLI)

"insan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 50 yıl önce 10 Aralık 1948 günü kabul edilmiştir. Geçen yıl 75.yılını kutladığımız Türkiye Cumuriyeti’nin Anayasa’da belirtilen niteliklerinden biri de "insan haklarına saygılı" olmaktır.

İnsan hakları evrensel beyannamesinin Türkiye’de "resmi gazete ile yayınından sonra okullarda okutulması, yorumlanması, Bakanlar Kurulu’nun 6 nisan 1949 tarihli toplantısında 3/9119 sayı ile kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki metin, 27 mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan resmi çeviridir.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde 11

1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna yada haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Madde 13

1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Madde 14

1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.

2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

Madde 15

1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 16.

1.Yetişkin her erkeğin ve kadının , ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.

2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.

3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.

Madde 17

1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.

Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.

Madde 20

1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.

2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

Madde 21.

1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.

3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.

Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23

1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2.Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

Madde 25

1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.

Madde 26.

1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.

2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

Madde 27

1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının

korunmasına hakkı vardır.

Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29

1. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.

2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olur.

3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.

Vekaletname


Örneği temin edilen vekaletname hazırlanıp sağ üst köşesine vesikalık fotoğraf yapıştırıldıktan sonra yerel herhangi bir Noterin huzurunda imzalanabilir. (Noterler belgenin anılan şahıs tarafından imzalandığına onay verdiklerinden, vekaletnamenin içeriğinin Türkçe olması sorun teşkil etmeyecektir.)
Taşınmaz mallarla ilgili vekâletnamelerde taşınmaz malın bulunduğu yer, niteliği, mümkünse ada, pafta, parsel veya kayıt tarih ve numarası belirtilmelidir. Bu bakımdan, bu bilgilerin vekâletname hazırlanmadan önce derlenmesinde yarar vardır. Ayrıca, işin niteliği, vekilin adı ve soyadı ile doğum tarihi ve baba adı gibi hususları kapsayan bilgilerin zamanında sağlanması vekâletnamenin usulüne uygun olarak kaleme alınmasını kolaylaştırmaktadır.
Vekaletname işlemlerinde örnek bir metin Türkiye’deki bir noterden/avukattan temin edilebileceği gibi, Sanal Konsolosluk Form Bankası-Vekaletname bölümünden de alınabilir.
Eğer fotoğraf yapıştırmış iseniz, fotoğrafın Noter’e mühürlettirilmesi tavsiye olunur.

Aşağıdaki konularda hazırlanacak vekaletnamelerin geçerli olabilmesi için özellikle şu ayrıntılara metinde yer verilmesi gerekmektedir:

Gayrimenkulle ilgili işlemler (satış, istimlak, vb.): Gayrimenkulün tapu bilgileri
Araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.): Arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca, arabayı satın alacak kişinin Madde 3’te belirtildiği şekliyle kimlik bilgileri.
Bankalarla ilgili işlemler: Bankanın adı, şubesi, varsa hesap numaranız
Miras intikal, taksim, satış: Murisin adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri.
Kiraya verme: Evin/işyerinin adresi
Telefon işlemleri: Telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri
Bu bilgiler ile vekaletname hazırlandıktan sonra vekaleti veren kişinin, okuyup kontrol etmesi ve vekaletnamenin istek doğrultusunda hazırlanmış olduğuna kanaat getirildikten sonra imzalaması istenir.

Vekaletname kontrol edilirken:

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olmasına
Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına
Vekalette var ise adı geçen üçüncü kişinin (satın/devir alacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına
Türkiye’de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış olmasına, detaylarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Vekaletname okunup imzalandıktan sonra farkedilen yanlışlıklardan temsilcilik yetkilisi sorumlu değildir.


Gerekli Belgeler :
Nüfus cüzdanı
2 (iki) adet vesikalık, önden çekilmiş fotoğraf
Vekil edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekaletname verilecek kişi avukat ise bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekalete yazılması gerekmektedir.)
Yurt dışı adres ve telefon numaraları

  6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir.
SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?
      Aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

 • 1- Sanayi Sicil Beyannamesi Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.(İnternetten ve İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.)
 • 2- Yıllık İşletme Cetveli Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. En son bitmiş yıla ait bilgiler doldurulacaktır. (İnternetten ve İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.)
 • 3- Kapasite Raporu Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibari ile sona ermemiş olan kapasite raporunun TOBB ve tanzim eden oda onaylı nüshası veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca (TESK) tasdikli işyeri durum belgesi (kapasite raporu) nin konfederasyon veya faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkarlar Derneklerince tasdikli örneği.
  Tasdik edilmiş kapasite raporu fotokopileri üzerindeki tasdik tarihi, altı aydan eski olmayacaktır.
  Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmeleri yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste göndereceklerdir.
 • 4- Ticaret Sicil Gazetesi İşletmenin kuruluşuna ve ünvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi(veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi) nin fotokopisi, Resmi Sektör İşletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesi şart değildir.
 • 5-Kira Sözleşmesi Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi.
SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
 • - İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.(KDV ödemezler.)
 • - Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifnamesinden öderler.(%20 civarında ucuz elektrik kullanırlar.)
 • - Finansman, giderlerinin tamamını kurumlar vergisi matrahından düşebilirler.
 • - Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
 • - Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN BAKANLIĞA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR

     6948 sayılı sanayi sicil kanununun 5 maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkında 6948 sayılı kanunun 06.05.2003 tarih ve 25100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4854 sayılı kanun uyarınca değiştirilen 9. maddesine istinaden para cezası uygulanır.
      Yeni açılan sanayi işletmeleride 2 ay içerisinde sanayi sicile kayıt olmak zorundadır. Kaydolmayan işletmelerde yukarıda yazılı kanun maddesi gereği cezalandırılır.

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR


      Vize işlemleri için sanayi sicil belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.
      Vize işlemleri iki yılda bir yapılır.

 
A.A. Always Afloat Daima yüzer halde
a.d. Ante diem/before date Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F. Advance Freight Peşin avans navlun
A.H. After Hatch Kıç ambar ağzı
A.P. Additional Premium Ek prim
a/c Account Hesap, hesaba
A/C Account current Cari hesap
A/d After date Vadesinden sonra
A/S Alongside Bordada
A/S Account sale Satış hesabı
a/s At sight  
A/S Account Sales/After sight Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/V Ad valorem Kıymet üzerinden
Acc Accepted, acceptance Kabul edilmiştir, kabul
ad/advt Advocate Avukat
Afft. Affidavit Yeminli yazılı ifade
aflt. Afloat Yüzer halde
AI First class 1.sınıf
Alt. Alternate Yedek/Vekil
amt. Amount Miktar
an. Anno Yılda
Anch. Anchorage Demir yri
arbtn./arbtror Arbitration/Arbitrator Tahkim (arbitraj) Hakem
art. Article İstatistik pozisyonu/Madde
assd. Assessed Tahakkuk etmiş
Assigt. Assignment Devir, temlik
Assn. Association Dernek, birlik
att.At., Atty. Attorney Vekil/Dava vekili
Att.Gen. Attorney General Başsavcı
awb Airwarybill (Hava) konşimento

B
B.B. Bill Book Borç senedi defteri
B.B.B. Before Breaking Bulk Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
B.D. Bar Draught Şığlıkta gerekli min.su çekimi
b.d. Bills discounted/Bank draft İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi
B.D.I. Both Dates Inclusive Her iki tarih dahil
B.E. Both ends, at both load/discharge ports 1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları
B.H. Bill of Health/Bulkhead Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B.O. Buyer’s option Alıcı opsiyonu
B.O.T. Board of Trade Ticaret Heyeti
b.p. By procuration (power of attorey) Vekaleten imzaya yetkili
B.T. Berth terms Yükleme ve boşaltma kuralları
B/C Bills for collection Tahsile verilen senetler
b/d Brought down Nakil yekün
B/E Bill of Exchange Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/G Bonded goods Gümrüğü ödenmemiş transit mal
B/N Banknote Banknot
B/P Bills payable Borç senedi
B/P Bill payable Ödenecek senetler
B/R Bills receivable Alacak senedi
B/S Bill of Sale Gemi mülkiyetini devreden vesika
B/S (b.s) Bill of Sale/Balance Sheet Satış faturası/Bilanço
bal. Balance Denge
Bd. Bond Tahvil
Bds. Boards Tahta, mukavva
bkpt. Bankrupt Müflis
bre. Barrel Varil
Bs/c Bills of collection Tahsil senetleri

C
c Currency/Cents/Case Para/Sent/Durum
C and D Collection and Delivery Senet tahsili ve teslim
C.a.D. Cash against Documents Vesaik mukabili ödeme
C.B. Cash Credit Para olarak verilen kredi
C.b.d. Cash beore delivery Teslimden önce ödeme
c.d. Cash discount/Certificate of deposit Kasa iskontusu/Teminat makbuzu
C.div. Cumulative dividend Birikmiş temettü
C.F. Cost and Freight Mal Bedeli ve NAvlu
C.G. Coast Guard Sahil koruma
C.G.A. Cargo’s proportion of General Average Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H. Custom House Gümrük Dairesi
C.I.F. Cost, Insurance, Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
C.I.F.c.and.I Cost insurance, Freight, Commission and Interest Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz
C.i.a. Cash in advance Peşin para
C.L. Carload Lot Alıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D. Cash on Delivery Teslimat anında ödeme
C.O.P. Custom of the Port Liman teamülü, usulü
C.P.D. Charterers Pay Dues Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
C/A Capital account Sermaye hesabı
c/f Carried forward Nakli yekün
C/H Clearing House Takas Dairesi
c/m Certificate of manufacture İmalat belgesi
C/N Credit Note Alacak dekontu
C/N Credit Note Kredi dekontu
C/O Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi Menşe Şahadetnamesi
c/o Care of/Cash order Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
C/P Charter Party Gemi kira kontratı
cash b/I Cash against bill of lading Konşimento karşılığı peşin ödeme
Cash. Cashier Kasiyer, veznedar
cd.sl. Conditional sale Şartlı satış
ch.ppd. Charges prepaid Önceden ödenen masraflar
chq. Cheque Çek
cl.b/l Clean bill of lading Temiz, eklentisiz konşumento
Coll. Collect/collection Senet tahsili/tahsil etme
Ctge. Cartage Nakliye Ücreti

D
D.1/2 D. Despatch half Demurrage Surastarya yarısı kadar dispeç
D.A. Deposit account Mevduat hesabı
D.a.d. Documents against discretion of collecting bank Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik
D.A.F. Delivery at Frontier Hudutta teslim
d.bk. Drawback Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum
d.d.o. Despatch Discharging only Yalnız boşaltmada dispeç
D.P.B. Deposit pass-book Mevduat cüzdanı
d.s. Days after sight İbrazından sonraki günler
D/A Documents against Acceptance Kabul karşılğı vesaik
D/D Demand Draft Görüldüğünde ödenecek poliçe
D/D Demand draft İbrazında ödenecek poliçe
D/N Debit Note Borç Dekontu
D/N Debit note Borç dekontu
D/O Delivery Order Teslimat emri
D/P Documents againts Palment Ödeme karşılığı vesaik
D/P Documents against payment Vesaik mukbili ödeme
D/r Deposit receipt Teminat makbuz
D/y Delivery Teslimat
deb. Debit Borç zimmet
Decl. Declaration/Declared Beyanname/deklare edilmiş
Deft. Defendant Müdafi, savunucu
Depr. Depreciation Amortisman
dft. Draft Poliçe/kambiyo senedi
dft/a. Draft attached Poliçe eklenmiş
dft/c Clean draft Belgesiz poliçe
Dis. Discount İskonto, indirim
Distr. Distribute/Distributor Dağıtma/Distiribütör
Div. Dividend/Division Temettü/Taksim
do Ditto Aynı, aynen
Dr. Drawer Keşide eden
ds dft Sight draft/Date draft İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe

E
e.and o.e Errors and omissions excepted Hata ve noksanlar hariç
e.e. Errors excepted Hatalar hariç
E.P.D. Excess Profit Duty Olağanüstü Kazanç Vergisi
encl. Enclosure Ekleri
end. Endorsed/endorsement Ciro edilmiş/ciro
ex. Exchange Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa
Ex.d. (ex.div.) Ex dividend (um) Kar hissesi olmadan, temettüsüz
Ex.int. Ex interest Faiz hariç
exl. Exlusive, excluding Hariç, müstesna

F
f.b. Freight bill Navlun senedi, faturası
F.I.O.S. Free In and Out, Stowed Bkz. F.I.O ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.T. Free In and Out, Stowed and Trimmed Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
f.o.l. Free of interest Faizsiz
F.P. Floating (open) policy Serbest (açık) poliçe
F.T. Freight ton 2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi Navlun ton-1.016 kg.
F.T. Full Terms Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T. Free of Turn Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.
F.T.W. Free Trade Wharf Serbest Ticaret Limanı
f.x. Foreign exchange Döviz
fr.fwrd. Freight forward Navlun vadeli
FRT. Freight Navlun
frt.coll. Freightcolleckt Navlun tahsil edilecek
frt.pp. Freight prepaid Navlun peşin ödenmiş

G
G.m.b. Good merchantable brand İyi kalite
G.R.T. Gross Register Tonnage Sicile kayıtlı gros ton
gr. Gross Brüt
gr.wt. Gross weight Brüt ağırlık
Gtee Guarantee Garanti, teminat
Gtee.(gtd) Gurantee/Guaranteed Garanti/garanti edilmiş

H
H.O. Head Office Merkez (büro)
H.P. Horse Power Beygir gücü
H.W.M. High Water Mark Yüksek su çizgii
hrs. Hours Saat

I
I.B. Invoice Book Fatura defteri
I.O.U. (IOU) I owe you size borcum, borç senedi
I/c In charge of Görevli, nezaretçi olarak
I/F Insufficient funds Yetersiz karşılık, fon
I/F Insufficient funds Yetersiz karşılık
I/I Indorsement irregular Gayri muntazam ciro
Incl. Included, inclusive Dahil edilmiş, dahil
Inst. Instant (present month) cari ay
Irr. Irredeemable İtfa edilemez
Irrev. Irrevocable Rücu edilemez (gayrikabilirücu)

J
j.a. Joint account Müşterek hesap

L
L.a. Letter of advice İhbar mektubu
L.B. Life Boat Can Filikası
L.C.D. Telegram Country Destination Telgraf gönderildiği ülke dilinde
L.C.O. Telegram Country Origin Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde
L.H. Lower Hold Dip ambar
L.h. Letter of hypothecaion İpotek mektubu
L.O.A. Length Overall Geminin tam boyu
L/C Letter of Credit Akreditif
L/C Letter of Credit Akreditif
L/D Letter of deposit Rehin senedi
led. Ledger Defterikebir
Liq. Liquidation, liquidated/liquid Tasfiye, tasfiye edilmiş/likid
Ltd. Limited Sınırlı

M
m.d. Month’s date/months after date Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar
M.I.P. Marine Insurance Policy Deniz sigortası poliçesi
M.O. Money Order Havale emri
M.O.L.O.O. More or Less In Owner’s Option Çoğu/azı armatör opsiyonunda
m.p. Months after payment Ödemenden sonraki aylar
m.s. Months after sight, month’s sight İbrazından bir ay sonra
M/R Mate’s Receipt Ordino Yükleme ordinosu
Marg. Margin Marj
mat. Maturity Vade
Mem. Memorandum Muhtıra
mtg. (mort). Mortgage Rehinli
mth. Month Ay

N
N.A.A. Not Always Afloat Daima yüzer halde değil
n.d. Not dated Tarih konmamış
N.O.R. Notice of Readiness Hazırlık Mektubu
n.o.s. Not otherwise stated, not otherwise specified Aksi ifade edilmemiş ise
n.p. Net proceeds Nt hasılat, gelirler
N.R.T. Net Register Tonnage Net tescil tonu
n/a No account Hesabı yok
n/e. Not exceeding Geçmeyecek
n/f. no funds Karşılıksız
natl. National Ulusal
neg. Negotiable Ciro ve devredilebilir
Net Terms. Free of Charterer’s commission Kiralayan komisyonu hariçYükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil.

O
o.d. on demand/overdraft Talep halinde/Kredi Liminitin aşma
o.p. Open policy Açık Poliçe
o.p.o. One price only Tek fiyat
O.R. Owner’s Risk Armatör riskinde
o.s. Outstanding Kapanmamış (hesap)
O.S.D. Open Shelter Decker Açık barınak güverteleri barınak güverteleri
O/a. On acceptance/On account Kabul halinde/namına, hesabına
o/c. Overcharge Fazla masraf yükleme
o/n. Order notify Sipariş ihbarı
O/o. Order of Emrine
on cons. On consignment Konsiye olarak
opt. Option, optional Opsiyon, opsiyona bağlı

P
P.A. Power of Attorney/Private account Vekaletname/Özel hesap
p.and I. Profit and loss Kar ve zarar
P.B. Pass Book Tassarruf Cüzdanı
P.O.C. Port of Call Uğranılacak liman
P.O.R. Port of Refuge Sığınılacak liman
P/N (p.N.) Promissory note Emre yazılı senet
pchs. Purchase Satınalma
per.pro. Per procuration Vekaleten imzaya yetkili
prem. Premium Prim

Q
Q.O.O. Quantity in Owner’s Option Miktar armatör opsiyonunda

R
R.d. Running days Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
r/a. (R.A.) Refer to acceptor Muhataba müracaat
R/C Re-credited Tekrar kredi verilmiş
r/d Refer to drawer Keşideciye müracaat
r/e refer to endorser Cirantaya müracaat
rem. Remit. remittance Para transferi, havalesi
rept. (recpt.) Receipt Makbuz
Rev. Revision Tashih, revizyon
Rev.A/C Revenue account Gelir hesabı

S
S.B. Sales Book Satış Defteri
S.C. Salvage charges Kurtarma masrafları
S.F. Stowage Factor İstif Faktörü
S.H.E.X. Sundays and Holidays Excepted Pazar ve tatiller hariç
S.H.I.N.C. Sundays and Holidays Included Pazar ve tatiller dahil
S.O.L. Shipowner’s Liability Armatör yükümlülükleri
s.p. Supra under protest Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
S.P.A. Sundry Persons" account Muhtelif şahıs hesabı
S.W. Shipper’s Weights Yükleyici (sevkiyat) ağırlıkları
s/a Subject to approval Onaya bağlı
s/d b/L Sight draft with bill of lading attached Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe
S/N Shipping Note Sevkiyat bildirisi
Supt. Superintendent Superintendent şef, yetkili memur
Sy.Crs. Sundry Creditors Muhtelif alacaklılar
Sy.Drs. sundry debtors Muhtelif borçlular

T
T.B. Trial Balance Mizan
T.C. Tweendeck Gladora
T.O. Turnover Ciro
t.r. Trust receipt Zilyetlik makbuzu
t.t. Telegraphic transfer Telgrafla para havalesi
T/C Time Charter Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi
tar. Tarif Gümrük tarifesi

U
ult. Ültimo, last month Geçen ay

V
V.o.p. Value as in original Policy Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
V/A Voucher attached Vesika, senet etkili

W
W.A. With Average Avarya dahil
W.B. Water Ballast Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not Yanaşmış olsun veya olması
W.S. (RED) Rates, Extras and Demurrage per World Scale Fiat, ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre
W.V.N.S. With Vessel’s Natural Segregations (yükün) geminin doğal şekline göre ayrıp, yerleştirilmesi
W.W.D. Weather Working Days Hava şartları uygun çalışma günü
w/m Without margin Marjsız
w/w Warehouse warrant Antrepo makbuzu
whf. Wharf Rıhtım
wholes. Wholesale Toptan satış

X
x.in. Ex interest Faizsiz. 

01.04.2006 07.04.2006 Mart 2006 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
01.04.2006 10.04.2006 16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 11.04.2006 16-31 Mart 2006 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01.04.2006 17.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 17.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 17.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 17.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 17.04.2006 Mart 2006 KKDF Kesintilerinin Bildirimi ve Ödenmesi
01.04.2006 17.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 17.04.2006 2005 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01.04.2006 20.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 20.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı
01.04.2006 20.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı
01.04.2006 20.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi G
01.04.2006 20.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Öde
01.04.2006 20.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Belediyeye Ödenecek Vergilerin (Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 20.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.04.2006 25.04.2006 1-15 Nisan 2006 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01.04.2006 25.04.2006 1-15 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.04.2006 26.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi
01.04.2006 26.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödenmesi
01.04.2006 26.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
01.04.2006 26.04.2006 Mart 2006 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi G
01.03.2006 31.05.2006 2006 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi
01.03.2006 31.05.2006 2006 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi (Konutlar dışında, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu düzenlenmemesi ve eksik tutarlı düzenlenmesi, alınması gerektiği halde alınmaması (VUK md. 353/1)
Belgeye eksik yazılan tutarın yüzde 10’u (Asgari ceza tutarı 53.000.000.-TL.)

Perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi düzenlememe, bulundurmama ve gerçeğe aykırı bir şekilde düzenleme (VUK md. 353/2)
53.000.000 TL

Fatura vb belgeleri almayan mükellef olmayan nihai tüketicilere (VUK md. 353/3)
10.600.000 TL

Günü gününe kayıt zorunluluğu olan defterlerin işyerinde bulundurulmaması, vergi levhası asılmaması (VUK md. 353/4)
53.000.000 TL

İşyeri kapatma cezası uygulanan mükelleflere bir takvim yılındaki ilk uygulama için (VUK md. 353/5)
99.000.000 TL

Tek düzen muhasebe planına uyulmaması (VUK md. 353/6)
1.300.000.000 TL

VUK md. 8/5’de düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması (VUK md. 353/7)
65.500.000 TL

Belge basım ile ilgili bildirim görevini yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (VUK md. 353/38)
190.000.000 TL

Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim ve ödevleri yerine getirmeyenlere (VUK md.353/9)
260.000.000 TL

*İşveren İseniz:

1. Şirketin antetli kağıdına ilgili makama hitaben turistik amaçlı vize talebinizi belirten dilekçe. (Yetkili kişi veya kişilerce kaşe ve imza)
2. Ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi.
3. Vergi levhasının fotokopisi.
4. Firmanızın imza sirküleri. (Fotokopi)
5. Ticari sicil gazetesi. (Ortak iseniz isminizin geçtiği yeri işaretleyiniz)
6. Gayri menkul fotokopileri. (Ev, Arsa, Devremülk v.b)
7. Şahsi veya firmaya ait banka cüzdanları.
8. Yeni çekilmiş fotoğraf. (Vesikalık)
       
          *Ücretli İseniz;

1. Çalıştığınız firmanın antetli kağıdına ilgili makama hitaben çalıştığınıza dair dilekçe.
2. İlgili makama hitaben turistik gezi amaçlı vize talebinizi belirten dilekçe.
3. S.S.K. işe giriş. (S.S.K. Onaylı fotokopisi)
4. Son üç aylık maaş bordronuzun fotokopileri veya asılları.
5. Yukarıdaki 2.3.4.5.6.7.8. nolu şıktaki evraklarda istenilmektedir.

         *Ev Hanımı İseniz;

1. İlgili makama hitaben dilekçe.
2. Gayrimenkullerin fotokopisi. (Ev, Arsa, Devremülk v.b)
3. Eşinizin iş durumunu belirten belgeler. (İş durumuna göre yukardakilerin hepsi)
4. Şahsi banka hesap cüzdanı.

          *Emekli İseniz;

1. İlgili makama hitaben dilekçe. (Turistik amaçlı vize talebi)
2. Emekli cüzdanı ve maaşını aldığı bankanın hesap cüzdanı.
3. Gayrimenkuller. (Ev, Arsa, Tapu, v.b fotokopileri)

          *Öğrenci İseniz;

1. Dilekçe. (İlgili makama turistik vize amaçlı)
2. Okuldan alınmış öğrenci belgesi. (Bu seneye ait)
3. Ebeveynlerin iş durumunu gösteren belgeler. (İşine göre yukardakiler)

Pasaportun Geçerli Olması İçin Gereken Özellikler;

1. Pasaportun geçerlilik süresinin en az 6 ay olması.
2. Vizenin basılacağı vize sayfalarının boş olması.
3. Pasaport hamili tarafından imzalanmış olması

VİZE NEDİR?

Bir ülkeden diğer bir ülkeye geçişte ülkeler arasındaki kararlar doğrultusunda şahsın kendine ait pasaportuna yada yerine geçebilecek diğer bir belgeye,gideceği ülkenin temsilciliği (Konsolosluk, Büyükelçilik.. vb.) tarafında verilen izin belgesidir.

Vizeler;

Turistlik, Ticari veya öğrenim amacı ile alınır ve süresi verilen makam tarafından ziyaretin amacına göre saptanır.

TRANSİT VİZE

Kişiler çıkış yaptıkları ülkeden ikinci bir ülke üzerinden üçüncü bür ülkeye geçiş yapacaklarsa ve bu geçiş esnasından ikinci ülkenin gümrük sahasından ayrılacaklarsa, ülkeler arası anlaşmaya göre ikinci ülkeden üçüncü ülkeye geçiş için alınan vize "Transit Vize" dir.


VİZE ÖZELLİĞİ

AVUSTURYA , BELÇİKA , FRANSA , ALMANYA , YUNANİSTAN , İTALYA , LÜKSEMBURG , HOLLANDA , PORTEKİZ , İSPANYA , DANİMARKA , FİNLANDİYA , İZLANDA , NORVEÇ , İSVEÇ
Yukarıdaki 15 schengen ülkesinden herhangi birinden alınan vize ile diğer schengen ülkelerine seyahat gerçekleşebilir. Sınır polislerinin isteği, yolcunun gideceği ülkenin konsolosluğundan vize alarak schengenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda olmaktadır.

MULTİPLE

Çok giriş çıkış ( Vizenin bitiş Tarihine kadar geçerli )

SİNGLE

Tek giriş çıkış ( Bir kere kullanılabilir. Vizenin bitiş tarihi geçmemiş bile olsa 2.çıkış yapılamaz.)
• TRANSİT VİZE ( HAVAYOLU)
• TRANSİT VİZE ( KARAYOLU)
• KISA SÜRELİ KALIŞ ( 3 AY VEYA DAHA AZ )
• UZUN SÜRELİ KALIŞ ( 6 AY VEYA DAHA FAZLA )

PASAPORT

Bir ülkenin vatandaşına veya vatandaşlığana geçmiş yada bir başka bir ülkenin vatandaşıyken sığınma hakkı alan kişilere verilen resmi bir belgedir. Kişiler bir ülkeden başka bir ülkeye seyahatlerinde pasaport yada ülkelerin almış olduğu kararlarla yada pasaport yerine geçen kimliklerle geçebilir. Bazı kişiler milliyetine tabi olduğu ülkede başka bir ülkenin vatandaşlık hakkını kazanıp o ülkelerden pasaport alma hakkı kazanır. Dolayısıyla seyahat eden kişiler değişik ülkelerin kimlikleri bulunabilir.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ

Bir ülkenin vatandaşına vermiş olduğu normal pasaportun dışında

1.YABANCILAR PASAPORTU

Başka bir ülkenin milliyetindeki kişilerin farklı bir ülkede vatandaşlık hakkı kazanıp o ülkeden aldıkları pasaporttur.

2.ÇOCUKLARIN PASAPORT YERİNE GEÇEN KİMLİKLERİ

ÖRNEĞİN : KINDERAWEIS

3.DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK PASAPORTLARI

Uluslararası gümrük ve kanunlar doğrultusunda kişiler hak etmiş oldukları pasaportlardır.

4.ULUSLARARASI KIRMIZI KAPLI PASAPORTLAR

ÖRNEĞİN: Birleşmiş milletler ve benzeri kuruluşların vermiş olduğu pasaportlar.

5.AİLE PASAPORTLARI

a- Karı ve kocanın birlikte bir tek pasaporta sahip olmaları
b- Anne ve babanın pasaportuna yaş sınırına göre çocuklarının da kayıtlı olmaları

6.GÖREVLİ ÖZEL VE SERVİS PASAPORTLARI

Devlet dairelerinden veya özel görevlerde bulunanlara verilen pasaportlardır.

Türkiye’nin Vermiş Olduğu Pasaportlar ve Kimlik Türleri

• Siyah kaplı normal vatandaşların kullandığı pasaport,
• Kırmızı kaplı diplomatik pasaport (Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Bakanlarının kullandığı pasaportlar),
• Yeşil kaplı hususi pasaport (Devlet dairesinde 1.2.3 derecedeki memurların kullandığı   pasaportlar),
• Gri kaplı pasaportlar (öğretmen,doktor,subay vb görevlilere verilen pasaportlar),
• Yabancılara ait pasaportlar,Dışişleri Bakanlığının onayı ile Türkiye’de 3 ila 6 ay arasında kalma hakkına sahip olan kişilere verilen pasaportlar,
• Gemici belgeleri,gemici memur ve mürettebatının pasaport olarak kullanabileceği belgelerdir,
• Landing Card,Türk vatandaşı olup yurt dışına çıkacak görevli uçucu ekibine verilen belgeler.

  Hayatınız boyunca her yere şirketinizle ilgili dokümanları taşıyarak gidemezsiniz, oysa sizin için çok uygunsuz olan bir durumda şirketinizle ilgili dokümanlara ihtiyacınız olabilir; bir web siteniz olduğunda şirketinizle ilgili her şey size bir bilgisayar ve telefon hattı uzaklığındadır.
Bir Web sayfası size;
- Hesaplı bir reklam olanağı sağlar.
- Sadece size ulaşmak isteyen "hedef kitle"ye ulaşmanızı sağlar.

- Tanıtımınızı uluslararası düzeyde yapmanızı sağlar.
- Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin tanıtımını, son kullanıcıya diğer tanıtım araçlarına göre çok ucuz maliyet ile ulaştırmanızı sağlar.
- Zaman kazandırır
- 7/24 açık bir ofis imkanı sunar.
- Potansiyel müşterilerinizin direk ulaşımını sağlar.
- Reklam/tanıtım Pazarlama aracınızda, dinamik değiklikler imkanı sunar.
- Olumlu imaj kazandırır.
        Sitenizi hazırlattıktan sonra kaderine terk etmemelisiniz. Bu tıpkı bir ürün geliştirip onu tanıtmamak gibidir. Web sitenize ziyaretçiler gelecek ama nasıl? Eş, dost, akraba mı? Yoksa broşürlerinize web sitenizin adresini basacağınız için, görenler mi? Ama onlar zaten sizi tanıyor. Televizyon ya da gazetelerde reklam mı yapacaksınız? Ziyaretçi çekmeyi başardınız, peki ama ziyaretçilerinizi nasıl müşteri yapacaksınız?Tabiki kendinizi en iyi şekilde ve doğru anlatarak.
İyi Bir Web Sitesi Nasıl Olur
        Hızlı yüklenen , özgün ve güvenilir olan ,interaktif olan bir web sitesi iyi normlarda hazırlanmış demektir.Ayrıca bilgi veren, iletişim kuran, güncellenen,hızlı ziyeret edilen ve satış yapan bir web siteniz olması gerekmektedir.
       Bugüne kadar dünyayı geleneksel medyadan izleyen birçok insan, artık internete yöneliyor. Web siteleri daha şimdiden göz önünde olmak isteyen herkesin kimlik kartı, açık arşivi, tüketiciye dönük vitrini, sözünü engellenmeksizin söyleyebildiği serbest kürsüsü oldu.
        Bugüne kadar dünyayı geleneksel medyadan izleyen birçok insan, artık internete yöneliyor. Web siteleri daha şimdiden göz önünde olmak isteyen herkesin kimlik kartı, açık arşivi, tüketiciye dönük vitrini, sözünü engellenmeksizin söyleyebildiği serbest kürsüsü oldu.
Bize ne faydası var?
         Doğru tasarlanmış bir web sitesi, günün her saatinde, her mesafeden aynı kolaylıkta ulaşılabilen açık bir başvuru kaynağıdır. Geniş olanaklar sunar. Kendine ait bir adreste kesintisiz yayında olduğu için, gazete-televizyon kanalıyla yapılan reklama kıyasla çok ucuz, ama etkisi ve işlevi açısından daha akılcı bir tanıtım yoludur.
Neden internet?
         Çünkü geleneksel medyada reklam için ayrılan toplam alan kâr hırsıyla büyütüldükçe, tanıtımın etkisi o oranda azalıyor. Yanyana, üstüste, ardarda, balık istifi gibi sıkıştırılmış olan reklamlar, gazete ve televizyonda göz ve zihin yoran anlamsız bir kirliliğe dönüşmüş durumda. Buna reklam dilinin yapaylığını ve inandırıcılık konusundaki zaafını da ekleyince, reklam için yapılan masrafın buna değip değmediğinin sorgulanması gerekiyor
Reklamın alternatifi ne olabilir?
         İnternetteki başarılı bir web sitesi, biçim ve içerik kontrolünü tamamen elimizde tutabilme olanağı sağlar. Hedef kitlesiyle anında ve aracısız iletişim kurulabilir. Yer ve zaman açısından esnek, yeni beklentilere ve ihtiyaçlara cevap verebilen, bugünün dinamizmine uygun bir iletişim aracıdır Yapılan bir araştırmaya göre hergün 10000 yeni web sayfası insanlığın kullanımına açılmaktadır
Niçin bir web sitesi yaptırmak istiyorsunuz?
         Kişisel bir yayın organına mı ihtiyacınız var?
Şirketinizin kurumsal kimliğine denk düşen, mesajınızı aracısız iletebildiğiniz, göze hitap eden,
çok amaçlı bir vitrininiz mi olsun istiyorsunuz?
      Şu anda yayında olan bir web siteniz var da biraz derme çatma olduğu için daha iyisini mi yaptırmanız gerekiyor?
      Gazete ve dergi köşelerinde kaybolmasını istemediğiniz eski yazılarınızın internette araştırmacıların ve okurların ulaşabileceği kolay bir yerde bulunmasını mı istiyorsunuz?
İsminizi unutturmamak ya da varlığınızı duyurmak için mi bir web sitesi mi lâzım?
     Sebep hangisi olursa olsun, bir web sitesine ihtiyacınız var ve kime yaptıracağınızı bilmiyorsunuz.
İşe nereden başlamalıyım?

      İhtiyacınızın ne olduğunu saptamalısınız. Kendinize beni (ya da firmamı) başkalarından farklı ve nitelikli kılan özellikler nedir? Hangi amaç için bir web sitesi istiyorum? diye sorarak başlamak yararlıdır; (temsil ettiğiniz kurumu, firmayı, ürünü, ya da bizzat kendinizi hedef kitlenize daha iyi tanıtmak için mi, iş ilişkilerinizi 24 saat kolaylıkla ulaşılabilecek bir web sitesi üzerinden yürütmek, herkese açık bir CV oluşturmak için mi, bir misyonu yaygınlaştırmak, aynı amaçtaki insanları sanal ortamda bir site etrafında buluşturmak için mi, ya da sadece bir hobi olarak web sitesi mi, bunu
belirleyin)

    Ana fikir konusunda bir karar verdikten sonra, ikinci adım olarak içerik ve hedef kitle açısından fikirlerinizi birazcık da olsa netleştirmenizde yarar var.

    Sitenizde neler yer alacak ve bunları kimin görmesini istiyorsunuz? Web sitenizi tasarlayacak olan kişinin size soracağı bu tarz sorular için yanıtlarınız kısmen de olsa hazır olmalıdır ki sonuca çabuk ulaşılabilsin. Hatta sitenize konmasını istediğiniz görsel ve yazılı içeriği bir dosyada toplayıp, öncelik ve önem derecesine göre sınıflandırırsanız, zaman ve enerji kaybını önlemiş, başarıyı tesadüfe bırakmamış olursunuz...

SİNOBİL YAZILIM

www.sinobil.com

Tel: 0286 316 50 75 - Adres: İstiklal Cad. No:84 Kat:2 Daire:5 Biga / Çanakkale - Banka Hesap No: İş Bankası Biga Şb. İBAN:TR13 0006 4000 0012 3200 2970 58

Tüm Hakları Saklıdır 2012 BiSiAD bisiad@bisiad.com